Veszélyhelyzeti bér változások

Amennyiben az Ön által számfejtett társaságot vagy vállalkozót érinti a vonatkozó jogszabály, akkor ezek a teendői vannak

Veszélyhelyzeti járulékmentesség

veszelyhelyzet.JPGAmennyiben az Ön által számfejtett társaságot vagy vállalkozót érinti a vonatkozó jogszabály, akkor a következő teendője van:

Bérszámfejtés >> [cég kiválasztása] >> Alapadatok >> Cégtulajdonságok >> új tulajdonság megadása >> [ENTER] >> "Veszélyhelyzeti járulékmentesség" kiválasztása

Az alapértelmezett érvényességi idő be van állítva, de szabadon átírható.

A fizetés nélküli szabadság ideje alatt is jogosult a munkavállaló az egészségügyi szolgáltatásra

Március 11-től a veszélyhelyzet miatt fizetés nélküli szabadságon levő munkavállaló biztosítása szünetel, ugyanakkor a veszélyhelyzet időtartama alatt jogosult egészségügyi szolgáltatásra.

További részletek: https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/A_fizetes_nelkuli_sza20200427.html

Új funkció - Új változat létrehozása heti óraszám változás miatt

Bérszámfejtés >> [cég kiválasztása] >> Csoportos funkciók >> Új változatok létrehozása

ujvaltozat_bekero.JPGAz új változat időpontja, majd a új heti óraszám megadása után ki kell választani az érintett dolgozókat.

A Rendben gombra elkészíti a program az új változatokat. A dolgozók alapbérét az eredeti munkaidő arányában csökkenti vagy emeli a program. Ha ettől eltérő mértékben változik a dolgozó alapbére, akkor azt módosítással átírni kell írni.

A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és
mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól

b712_szochomentes_szepkartya.png Makrodigitben másolással lehet a legegyszerűbben lérehozni egy ilyen SZÉP kártya tételt, amit az aláábiak szerint kell módosítani:

Érvényesség: 2020.04 - 2020.06

Foglalkoztatói járulék: Járulékmentes

FONTOS: csak a 2020.04.22 - 2020. június 30. között adott juttatások mentesek.

A megemelt keretösszegek viszont a teljes 2020 évre vonatkoznak.

 

Jogszabályi háttér:

3. § (1) A 2020. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. §
(1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.
(2) A 2020. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg
a) – ha a munkáltató költségvetési szerv –
aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
ab) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak
az év egy részében áll fenn;
ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg;
b) más munkáltató esetében
ba) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
bb) a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak
az év egy részében áll fenn;
bc) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától
eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak
minősülő összeget.
(4) A (3) bekezdés szerinti adómentesség e kormányrendelet hatálybalépésétől a 2020. június 30-ig adott juttatások
tekintetében alkalmazható.

22. § Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 4. §
(3) bekezdésétől eltérően a kifizető az Ekho tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott ekhoalap összege után
15,5 százalék ekhót fizet.

23. § (1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban:
Katv.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül,
a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások
számításának alapja havi 102 000 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 000 forint. Az állami
adóhatóság a Katv. 7. § és a 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján adatot szolgáltat
az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és
az ellátások alapjáról.
(2) A Katv. 21. § (1) bekezdésétől eltérően az adó mértéke az adó alapjának 11 százaléka.
(3) A Katv. 23. § (2) bekezdésétől eltérően az adóelőleg összege
a) az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, a Katv. 20. § (2)–(2b) bekezdése szerint
meghatározott személyi jellegű kifizetések összege, és
b) az adóelőleg-megállapítási időszakban jóváhagyott fizetendő osztalék – ide nem értve a kisvállalati
adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati
adóalanyiság időszakában jóváhagyásra kerülő osztalékot –, csökkentve az adóelőleg-megállapítási
időszakban bevételként elszámolt, a külföldön megfizetett (fizetendő) adó összegét nem tartalmazó osztalék
összegével, feltéve, hogy annak összegét az osztalékot megállapító társaság (ideértve a kezelt vagyont) nem
számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként
együttes összegének a 11 százaléka.

...

25. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5–8. § az e rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
(3) A 21. §, a 22. §, a 23. § (1) bekezdése, valamint a 24. § 2020. július 1-jén lép hatályba.
(4) A 23. § (2) és (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.